Algemene Voorwaarden
Prijzen
Al onze vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Offertes
Onze offertes zijn vrijblijvend, zij zijn enkel bindend indien deze ondertekend zijn door beide partijen. De geldigheidsduur van onze offertes is 30 dagen, tenzij anders vermeld.

Bestellingen
Het plaatsen van bestellingen gebeurt bijvoorkeur per email (info@printxpress.be) maar kan ook telefonisch (014/22.16.89 of 0496/61.57.53) of per reguliere post (PRINTXPRESS, Pol Heynsstraat 37, 2200 Herentals). Wie een bestelling plaatst verklaard zich tevens ook akkoord met de geldende algemene voorwaarden.

Annuleren en wijzigen van bestellingen
Indien de koper een bestelling wil annuleren of wijzigen, dienen de kosten die tot op dat moment zijn gemaakt door PRINTXPRESS, verhoogd met een forfaitair bedrag van 25euro, betaald te worden binnen een termijn van 2 werkdagen. Indien de betaling niet binnen deze termijn gebeurt zal de volledige factuur door de koper moeten voldaan worden.

Leveringstermijn
Indien vooraf geen leveringstermijn vermeld of overeen gekomen is, zal u na het plaatsen van een bestelling een streefdatum voor levering ontvangen. De overeengekomen leveringstermijn zal door PRINTXPRESS zo stipt mogelijk geëerbiedigd worden. Bij een gebeurlijke vertraging kan de koper geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst laten gelden.

Als een artikel tijdelijk niet verkrijgbaar is binnen de vooropgestelde leveringstermijn, wordt het gehele order genoteerd als backup totdat deze in zijn geheel kan worden geleverd. Hiervan brengen wij de klant op de hoogte die dan eventueel zijn bestelling kan annuleren of een bijkomende transportkost kan betalen.

Verzendingen
Verzendingen zijn ten laste en voor risico van de bestemmeling.  Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of schade die de bestemmeling door de vervoerder schriftelijk moet laten constateren met kennisgeving van zijn voorbehouden of klachten.  Dit blijft geldig zelfs wanneer wijzelf de vervoerder en het vervoermiddel hebben aangeduid.

De keuze van de vervoersfirma en de daarmee samengaande transportkosten zijn afhankelijk van de gevraagde leveringstermijn en steeds ten laste van de bestemmeling. U kan de verschillende vervoersmaatschappijen (Post, Taxipost, TPGPost en ABX) contacteren voor de meest recente prijzen.

Betalingen
Tenzij anders overeengekomen wordt elke bestelling betaald bij afhaling of levering. Bestellingen die dienen verzonden te worden worden steeds vooruit betaald.

Bedrijven kunnen, tenzij anders overeengekomen, vanaf hun tweede bestelling gebruik maken van betaling binnen de 10 dagen na levering of afhaling.

Bij bestelling van bedrukte of gepersonaliseerde goederen zal er eventueel een voorschot dienen betaald te worden.

Alle geleverde goederen blijven eigendom van PRINTXPRESS tot betaling van de volledige koopsom.

Bij niet-betaling binnen de overeengekomen periode zal zonder voorafgaande verwittiging elke factuur verhoogd worden met 10% met een minimum van 25euro en een intrest  van 12,5% op jaarbasis. Eveneens begint bij niet-betaling binnen de overeengekomen periode van rechtswege en zonder enige vorm van ingebrekestelling de schadevergoeding wegens het niet uitvoeren van aangegane verbintenissen. Alle kosten die hieruit voortkomen zijn ten laste van de klant en te betalen bovenop de verhoogde factuur en de intresten. Bij aankopen voor derden die op een andere naam dienen gefactureerd te worden, zal de persoon die de bestelling geplaatst heeft de verantwoordelijkheid dragen voor de betaling.

Het minimum factuurbedrag bedraagt € 50,00 exclusief btw. Voor kleinere factuurbedragen zal een administratiekost van € 2,50 exlusief btw. in rekening gebracht worden.

Retourneren van goederen
Bij gebrek aan protest ons aangetekend toegekomen binnen de 7 dagen na levering alsook bij betaling van de volledige koopsom, wordt elke prestatie en levering als onvoorwaardelijk aanvaard beschouwd.
Retourneren van goederen dient te gebeuren op kosten van de koper en dit binnen de 7 dagen na levering met vermelding van de reden. Na onderzoek van de klacht zal er een passende regeling getroffen worden, afhankelijk van de ontvankelijkheid van de klacht.

Aangeleverde goederen
Bedrukking van aangeleverde goederen is steeds voor risico van de klant. PRINTXPRESS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de goederen of aan de opdruk die ontstaat tijdens het drukprocédé.

Copyright
Alle aangeleverde bestanden en teksten zijn op verantwoordelijkheid van de klant op gebied van copyright en auteursrechten. PRINTXPRESS kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van ontwerpen voor derden waarvan de rechten door de klant niet zijn verworven.

Betwistingen
Mocht er ondanks onze uiterste inspanningen toch een onenigheid ontstaan, dan zullen alle betwistingen en vorderingen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Turnhout of van het kanton Herentals.